6-7 класи математика (розширений)

Орієнтовний перелік питань для перевірки рівня знань, умінь та навичок учнів з математики для вступу до 6-го класу

 

Тема 1. НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА І ДІЇ З НИМИ. ГЕОМЕТРИЧНІ ФIГУРИ І ВЕЛИЧИНИ

 

1.      Натуральні числа. Число нуль.

2.      Цифри. Десятковий запис натуральних чисел.

3.      Порівняння натуральних чисел.

4.      Арифметичні дії з натуральними числами та їх властивості. Квадрат і куб натурального числа.

5.      Ділення з остачею.

6.      Числові вирази. Буквені вирази та формули.

7.      Рівняння. Відрізок, пряма, промінь.

8.      Шкала. Координатний промінь.

9.      Кут та його градусна міра. Види кутів.

10.   Трикутник та його периметр. Види трикутників за кутами.

11.   Прямокутник. Квадрат.

12.   Площа і периметр прямокутника і квадрата. Прямокутний паралелепіпед. Куб.

13.   Об’єм прямокутного паралелепіпеда і куба.

14.   Піраміда.

 

Тема 2. ДРОБОВІ ЧИСЛА І ДІЇ З НИМИ

 

1.      Звичайні дроби. Правильні та неправильні дроби. Звичайні дроби і ділення натуральних чисел. Мішані числа.

2.      Порівняння звичайних дробів з однаковими знаменниками.

3.      Додавання і віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками.

4.      Десятковий дріб. Запис десяткових дробів. Порівняння десяткових дробів.

5.      Округлення десяткових дробів.

6.      Арифметичні дії з десятковими дробами.

Відсотки. Середнє арифметичне. Середнє значення величини

 

 

 

Орієнтовний перелік питань для перевірки рівня знань, умінь та навичок учнів з математики для вступу до 7-го класу

 

Тема 1. ПОДІЛЬНІСТЬ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ

 

1.      Дільники та кратні натурального числа.

2.      Ознаки подільності на 2, 3, 5, 9, 10.

3.      Прості та складені числа.

4.      Розкладання чисел на прості множники.

5.      Найбільший спільний дільник.

6.      Найменше спільне кратне.

Тема 2. ЗВИЧАЙНІ ДРОБИ

 

1.      Основна властивість дробу. Скорочення дробу. Найменший спільний знаменник дробів.

2.      Зведення дробів до спільного знаменника. Порівняння дробів.

3.      Арифметичні дії зі звичайними дробами.

4.      Знаходження дробу від числа і числа за його дробом.

5.      Перетворення звичайних дробів у десяткові.

6.      Нескінченні періодичні десяткові дроби. Десяткові наближення звичайного дробу.

 

Тема 3. ВІДНОШЕННЯ І ПРОПОРЦІЇ

 

1.      Відношення. Пропорція. Основна властивість пропорції. Пряма та обернена пропорційна залежність. Поділ числа у даному відношенні.

2.      Масштаб.

3.      Відсоткове відношення двох чисел. Відсоткові розрахунки

4.      Коло. Довжина кола. Круг.

5.      Площа круга. Круговий сектор. Стовпчасті та кругові діаграми

6.      Відношення.

7.      Основна властивість відношення.

8.      Масштаб

9.      Пропорція. Основна властивість пропорції.

10.   Пряма та обернена пропорційні залежності.

11.   Поділ числа у даному відношенні

12.   Відсоткове відношення двох чисел.

13.   Відсоткові розрахунки

14.   Ймовірність випадкової події

15.   Коло. Довжина кола.

16.   Круг. Площа круга.

17.   Круговий сектор.

18.   Циліндр. Конус. Куля.

19.   Стовпчасті та кругові діаграми

 

Тема 4. РАЦІОНАЛЬНІ ЧИСЛА ТА ДІЇ З НИМИ

 

1.      Додатні та від’ємні числа, число нуль.

2.      Координатна пряма.

3.      Протилежні числа. Модуль числа.

4.      Цілі числа. Раціональні числа.

5.      Порівняння раціональних чисел.

6.      Арифметичні дії з раціональними числами.

7.      Властивості додавання і множення раціональних чисел.

8.      Розкриття дужок. Подібні доданки та їх зведення.

9.      Рівняння. Основні властивості рівнянь.

10.   Перпендикулярні й паралельні прямі, їх побудова за допомогою лінійки і косинця.

 

11.   Координатна площина. Приклади графіків залежностей між величинами.