6-9 класи українська мова (розширений)

Орієнтовний перелік питань для перевірки рівня знань, умінь та навичок учнів з української мови при вступі до 6 класу

 1. Відомості з синтаксису та пунктуації
   1. Відмінність слова від словосполучення й речення.
 2. Головне й залежне слово у словосполученні (навести приклади).
 3. Речення за метою висловлювання та інтонацією (навести приклади).
 4. Просте речення (навести приклади).
 5. Складне речення (навести приклади).
 6. Граматична основа речення.
 7. Поширене й непоширене речення.
 8. Другорядні члени речення, їхнє позначення.
 9. Розділові знаки між частинами складного речення.
 10. Однорідні члени речення. Розділові знаки в реченнях з однорідними членами.
 11. Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами. Розділові знаки при узагальнювальних словах в реченнях з однорідними членами.
 12. Звертання (навести приклади).
 13. Поширене й непоширене звертання, розділові знаки при звертанні (навести приклади).
 14. Вставні слова. Розділові знаки при вставних словах.
 15.  Речення з прямою мовою. Слова автора. Розділові знаки при прямій мові.
 16.  Діалог. Розділові знаки при діалозі.

 

 1. Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія
 2.  Український алфавіт.
 3.  Голосні звуки.
 4.  Звукове значення букв я, ю, є, ї.
 5.  Приголосні глухі та дзвінкі, тверді та м’які.
 6.  Правила вживання апострофа.
 7.  Правила вживання знака м’якшення.
 8.  Спрощення в групах приголосних.
 9.  Правила правопису ненаголошених голосних.
 10. Лексикологія. Фразеологія
 11.  Однозначні та багатозначні слова.
 12.  Пряме й переносне значення слова.
 13.  Групи слів за значенням (синоніми, антоніми, омоніми).
 14.  Фразеологізми.
 15. Будова слова. Орфографія
 16.  Значущі частини слова.
 17.  Основа та закінчення змінних слів.
 18.  Спільнокореневі слова та форми слова.
 19.  Орфограми в значущих частинах слова.

 

 

Орієнтовний перелік питань для перевірки рівня знань, умінь та навичок учнів з української мови при вступі до 7 класу

1.       Лексикологія

2.      Слово та його лексичне значення.

3.      Словниковий склад української мови за походженням.

4.      Загальновживані слова, діалектні, професійні слова, терміни; застарілі слова й неологізми.

5.       Словотвір. Орфографія

6.       Способи словотвору.

7.       Зміни приголосних при творенні нових слів.

8.       Складні й складноскорочені слова, їхній правопис.

9.       Орфограми в значущих частинах слова.

10.    Морфологія. Орфографія

11.    Частини мови.

12.    Іменник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

13.    Відмінки іменників.

14.    Число й рід іменників.

15.    Поділ іменників на відміни.

16.    Незмінювані іменники.

17.    Особливості відмінювання іменників кожної відміни.

18.    Правопис чоловічих та жіночих імен по батькові.

19.    Прикметник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

20.    Відмінювання прикметників.

21.    Якісні, відносні та присвійні прикметники.

22.    Ступені порівняння прикметників.

23.    Правопис складних прикметників.

24.    Числівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

25.    Групи числівників за значенням та за будовою.

26.    Відмінювання числівників.

27.    Уживання числівників з іменниками.

28.    Орфограми в числівниках.

29.    Займенник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

30.    Розряди займенників за значенням.

31.    Відмінювання займенників.

32.    Правопис неозначених і заперечних займенників.

 

 

Орієнтовний перелік питань для перевірки рівня знань, умінь та навичок учнів з української мови при вступі до 8 класу

1.       Дієслово: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

2.       Форми дієслова.

3.       Часи дієслова.

4.       Види дієслів (доконаний і недоконаний).

5.       Дієвідміни. Зміна особових форм дієслів.

6.       Способи дієслів.

7.       Правопис дієслів.

8.       Дієприкметник – особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

9.        Дієприкметниковий зворот, розділові знаки при дієприкметниковому звороті.

10.     Безособові дієслівні форми на  -но, -то.

11.     Активні й пасивні дієприкметники, їх творення.

12.     Правопис дієприкметників.

13.     Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

14.     Дієприслівниковий зворот. Розділові знаки при дієприслівниковому звороті та одиничному дієприслівнику.

15.     Правопис дієприслівників.

16.    Прислівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

17.    Ступені порівняння прислівників.

18.    Правопис прислівників.

19.    Службові частини мови.

20.    Види прийменників за будовою.

21.    Правопис прийменників.

22.    Особливості вживання деяких прийменників з іменниками.

23.    Сполучник як службова частина мови.

24.    Сполучники сурядності й підрядності.

25.    Правопис сполучників.

26.    Частка як службова частина мови.

27.    Розряди часток за значенням.

28.    Правопис часток.

29.    Вигук.

30.   Розділові знаки при вигуках.

Орієнтовний перелік питань для перевірки рівня знань, умінь та навичок учнів з української мови при вступі до 9 класу

Синтаксис. Пунктуація

1.                  Словосполучення й речення. Головне і залежне слова у словосполученні.

2.                  Способи зв’язку слів у словосполученні.

3.                  Види речень за метою висловлювання, інтонацією, кількістю й характером граматичних основ.

4.                  Просте речення. Двоскладне речення.

5.                  Головні й другорядні члени речення.

6.                  Граматична основа речення. Способи вираження підмета й присудка.

7.                  Тире між підметом і присудком.

8.                  Види означень, додатків та обставин.

9.                  Односкладні речення. Види односкладних речень за способом вираження головного члена.

10.               Неповні речення. Відмінність односкладних речень від неповних.

11.               Розділові знаки в неповних реченнях.

12.               Однорідні члени речення. Розділові знаки при однорідних членах.

13.               Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами. Розділові знаки при узагальнювальних словах в реченнях з однорідними членами.

14.               Речення зі звертаннями. Поширені й непоширені звертання, розділові знаки при звертаннях.

15.               Речення із вставними словами (словосполученнями, реченнями). Розділові знаки при вставних словах.

16.               Речення з відокремленими членами, розділові знаки при них.

17.               Відокремлені уточнювальні члени речення.

18.               Просте ускладнене речення.